เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : 0706/8407 วันที่ : 6 ตุลาคม 2549
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าบริการเครือข่ายไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : 0706/8408 วันที่ : 6 ตุลาคม 2549
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8409 วันที่ : 6ุลาคม 2549
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการชิปปิ้ง จัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8419 วันที่ : 9 ตุลาคม 2549
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8576 วันที่ : 13 ตุลาคม 2549
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแสดงโขน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8577 วันที่ : 13 ตุลาคม 2549
17.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8580
วันที่ : 13 ตุลาคม 2549
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8619 วันที่ : 16 ตุลาคม 2549
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อจ่ายเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8620 วันที่ : 16 ตุลาคม 2549
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนตามสัญญารับจ้างเลี้ยงสุกร
เลขที่หนังสือ : ค 0706/8621 วันที่ : 16 ตุลาคม 2549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020