เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8707 วันที่ : 17 ตุลาคม 2549
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการปรับโครงสร้างกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8708 วันที่ : 17 ตุลาคม 2549
33.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8723 วันที่ : 17 ตุลาคม 2549
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีสัญญาให้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8726 วันที่ : 17 ตุลาคม 2549
35.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยื่นรายการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ถูกเพลิงไหม้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8729 วันที่ : 17 ตุลาคม 2549
36.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างควบคุมงานก่อสร้างในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8735 วันที่ : 17 ตุลาคม 2549
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิม และซื้ออสังหาริมทรัพย์ แห่งใหม ่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8759 วันที่ : 18 ตุลาคม 2549
38.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษาและแนะนำไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8820 วันที่ : 24 ตุลาคม 2549
39.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8821 วันที่ : 24 ตุลาคม 2549
40.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการรับจ้างขนส่งโดยใช้รถยนต์ที่มีห้องควบคุมอุณหภูมิในการขนส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8822 วันที่ : 24 ตุลาคม 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020