เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการจัดประชุมวิชาการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1801วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2550
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1872 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2550
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1874 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2550
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1877 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2550
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่านายหน้าที่ได้รับจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2003 วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2550
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2082 วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2550
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2166 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2550
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2167 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2550
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประกอบกิจการให้เช่าเครื่องมือแพทย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2168วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2550
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดเสริมโปรตีน่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2230 วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020