เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าและอุปกรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2244 วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2550
22.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีดอกเบี้ยรับจากการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและการฝากธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2246 วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2550
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการบันทึกในรายงานภาษีขายและบันทึกบัญชีส่งออกสินค้า รวมทั้งการตัด สต็อกสินค้าในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2330 วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2550
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าส่งออกต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2372 วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2550
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการพิสูจน์รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2373 วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2550
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม กรณีกำไรจากสัญญาประกันความเสี่ยง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2431
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2550
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการอาคารที่พักอาศัยให้เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2433วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2550
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตกลงให้ผู้ซื้อรับภาระภาษีจากการโอนกรรมสิทธิ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2460วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2550
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของคนต่างด้าว
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2497 วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020