เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี สำหรับการขายน้ำมันเชื้อเพลิง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4497 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2550
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีมูลค่าฐานภาษีที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4805 วันที่ : 15 พฤษภาคม 2550
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำใบกำกับภาษีสำหรับการให้ส่วนลดในขณะขายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4888วันที่ : 17 พฤษภาคม 2550
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีสำหรับค่าไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./5161 วันที่ : 24 พฤษภาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020