เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4828 วันที่ : 15 พฤษภาคม 2550
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4840 วันที่ : 16 พฤษภาคม 2550
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4863 วันที่ : 17 พฤษภาคม 2550
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4980 วันที่ : 18 พฤษภาคม 2550
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างตกแต่งบูธ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5014วันที่ : 21 พฤษภาคม 2550
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายทรัพย์สินตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5135 วันที่ : 23 พฤษภาคม 2550
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการที่จอดรถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5262 วันที่ : 28 พฤษภาคม 2550
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีสำหรับค่าไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5277 วันที่ : 28 พฤษภาคม 2550
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอาหารสัตว์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้กับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4465 วันที่ : 1 พฤษภาคม 2550
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำผลไม้สดคั้น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4495 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020