เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10573 วันที่ : 19 ตุลาคม 2550
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการให้เช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคารศูนย์การค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10577 วันที่ : 19 ตุลาคม 2550
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าขนส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10578 วันที่ : 19 ตุลาคม 2550
24.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10579 วันที่ : 19 ตุลาคม 2550
25.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10580 วันที่ : 19 ตุลาคม 2550
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการมีเงินได้และการเสียภาษีอากรของคณะบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10581 วันที่ : 19 ตุลาคม 2550
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า Monosodium Glutamate (feed grade )
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10639 วันที่ : 22 ตุลาคม 2550
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.02)/3279 วันที่ : 31 ตุลาคม 2550

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020