เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการของสถานพยาบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10179วันที่ : 9 ตุลาคม 2550
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10200วันที่ : 10 ตุลาคม 2550
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเช่าให้โรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10272 วันที่ : 11 ตุลาคม 2550
14.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีฐานภาษีสำหรับการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10314 วันที่ : 12 ตุลาคม 2550
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแจ้งเลิกและโอนกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10316 วันที่ : 12 ตุลาคม 2550
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่านายหน้าให้แก่บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10440 วันที่ : 15 ตุลาคม 2550
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำนึ่งปลาเข้มข้น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10482 วันที่ : 16 ตุลาคม 2550
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10491 วันที่ : 17 ตุลาคม 2550
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม กรณีการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10513 วันที่ : 17 ตุลาคม 2550
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าบริการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10572 วันที่ : 19 ตุลาคม 2550

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020