เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2
11.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/855 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2551
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ.856 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2551
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแจ้งเลิกและโอนกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/901 วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2551
14.

เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขที่หนังสือ : กค 0706/916 วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2551
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/930 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2551
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเบี้ยปรับจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./932 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2551
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/948 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020