เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5229 วันที่ : 25 สิงหาคม 2551
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้ส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าเมื่อได้ใช้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5276 วันที่ : 26 สิงหาคม 2551
23.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาโอนหุ้น

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5326 วันที่ : 27 สิงหาคม 2551
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้าพืชผลทางการเกษตร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5431 วันที่ : 29 สิงหาคม 2551
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้น ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5435 วันที่ : 29 สิงหาคม 2551
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำภาษีในต่างประเทศมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5437 วันที่ : 29 สิงหาคม 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020