เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4701 วันที่ : 6 สิงหาคม 2551
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับ ผู้รับที่ เป็นบุคคลธรรมดาปีละครั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4743 วันที่ : 7 สิงหาคม 2551
13.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเสียภาษีของกองทุนพัฒนา ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4803 วันที่ : 8 สิงหาคม 2551
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีซื้อรถยนต์ที่มีเลขไมล์แล้วมาขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4808 วันที่ : 8 สิงหาคม 2551
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน LT
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4809 วันที่ : 8 สิงหาคม 2551
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายยาหรือเคมีภัณฑ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4814 วันที่ : 8 สิงหาคม 2551
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดทุนบริษัท
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4859 วันที่ : 13 สิงหาคม 2551
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เนื่องจากการคืนสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5072 วันที่ : 19 สิงหาคม 2551
19.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5129 วันที่ : 20 สิงหาคม 2551
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าธรรมเนียมจากการให้บริการบัตรเครดิต และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีค่าธรรมเนียมจากการให้กู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5181 วันที่ : 21 สิงหาคม 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020