เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551

หน้า : 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประกอบกิจการiร่วมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8522 วันที่ : 11 ธันวาคม 2551
12.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้า

เลขที่หนังสือ : กค 0702/8523 วันที่ : 11 ธันวาคม 2551
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทแม่ในต่างประเทศจัดสรร สิทธิในการซื้อหุ้นในราคาพิเศษให้แก่พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8587 วันที่ : 15 ธันวาคม 2551
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณียืมเงินทดรองราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8673 วันที่ : 19 ธันวาคม 2551
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำมูลค่าของฐานภาษีมาคำนวณเสียภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8674 วันที่ : 19 ธันวาคม 2551
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นใน ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.8679 วันที่ : 19 ธันวาคม 2551
17.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8726 วันที่ : 22 ธันวาคม 2551
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8727 วันที่ : 22 ธันวาคม 2551
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและ ส่งเสริมการขายไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8754 วันที่ : 23 ธันวาคม 2551
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายคืนหน่วยลงทุนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8779 วันที่ : 24 ธันวาคม 2551

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020