เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551

หน้า : 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีขายให้แก่บริษัทประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8823 วันที่ : 26 ธันวาคม 2551
22.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าที่ดิน

เลขที่หนังสือ : กค 0702/8842 วันที่ : 26 ธันวาคม 2551
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8843 วันที่ : 26 ธันวาคม 2551
24.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8844 วันที่ : 26 ธันวาคม 2551
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลลธรรมดาล่วงหน้า (ภ.ง.ด.93) สำหรับเงินค่าเช่า ที่ดินรับล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8849 วันที่ : 26 ธันวาคม 2551

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020