เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2552

หน้า : 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายห้องชุดพร้อมตกแต่งห้องชุดในราคาเป็น Package ที่รวมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/298 วันที่ : 15 มกราคม 2552
12.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอคืนภาษีจากการขายทอดตลาด

เลขที่หนังสือ : กค 0702/351 วันที่ : 19 มกราคม 2552
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเกษตรกรมีเงินได้จากการเลี้ยงไก่ตามสัญญาซื้อขายไก่ประกันราคาขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/359 วันที่ : 19 มกราคม 2552
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/360 วันที่ : 19 มกราคม 2552
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกองมรดกขายที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/549 วันที่ : 26 มกราคม 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020