เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0706/6127
วันที่: 19 กรกฎาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติงดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับอาญา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 27 และมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        1 บริษัทฯ จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2534 ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1) สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2554 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มและค่าปรับ ซึ่งบริษัทฯ ชำระเฉพาะเงินภาษีเท่านั้น กรณีดังกล่าว สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สท. กรุงเทพมหานคร) จึงได้มีการตั้งหนี้ค้างไว้ สำหรับเงินเพิ่มตามใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร (บช. 35) เลขที่ บช.35-03023120-25541228-001-00053 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 จำนวน 6,148.78 บาท
        2. บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ชี้แจงว่า บริษัทฯ มี ความประสงค์จะขอยกเว้นเงินเพิ่ม เนื่องจากเข้าใจผิดว่ามีการขยายระยะเวลาชำระภาษี เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ตามข้อความที่ระบุ ไว้ใน Pay-in Slip จากการยื่นแบบแสดงรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท น. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน โดยในเอกสารไม่มีการ ระบุว่า เฉพาะเขตพื้นที่น้ำท่วม และต่อมา บริษัทฯ ทราบว่า สถานที่ทำการของบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ทำให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2554 ล่าช้า เกินกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ต้องชำระเงินเพิ่มเป็น จำนวน 6,148.78 บาท
        3. สท. กรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานประกอบการของ บริษัทฯ มิได้อยู่ในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วม กรณีดังกล่าวจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ แสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ประกอบกับใบ Pay-in Slip ของบริษัท น. ที่บริษัทฯ แนบมากับคำร้องซึ่งระบุให้ชำระเงินได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 นั้น เป็น เอกสารของนิติบุคคลอื่น จึงไม่อาจใช้ยืนยันได้ จึงเห็นควรไม่ขยายกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร และงดเงิน เพิ่มให้ได้ตามที่ร้องขอ
        4. สภ.3 พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีสถานประกอบการแห่งเดียว และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ประสบอุทกภัย จึงไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย กรณีดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอขยาย เวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีอากรตามคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระ ภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554
แนววินิจฉัย        กรณีตามข้อเท็จจริง กรณีที่บริษัทฯ มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งไม่ได้เป็นเขตท้องที่ที่กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ได้รับสิทธิขยาย กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี รวมทั้ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ สท. กรุงเทพมหานคร ไม่ได้ถูกน้ำท่วม แต่อย่างใด กรณีจึงไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรภายในกำหนดเวลาที่ ประมวลรัษฎากรกำหนด ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า บริษัทฯ ได้ชำระภาษีอากรและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2554 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ซึ่งเกินกำหนดเวลา บริษัทฯ จึงต้องเสียค่าปรับตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม ตาม มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38211

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020