เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5699
วันที่: 9 กรกฎาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายส่วนลดจากการจำหน่ายลูกหนี้การค้าให้กับธนาคารใน ต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ก) และมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        1. บริษัทฯ ทำข้อตกลงในการจำหน่ายลูกหนี้การค้า (Receivable) กับสถาบัน การเงินในประเทศสหราชอาณาจักร ("ผู้ซื้อ") ภายใต้ข้อตกลงว่า บริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าตามสัญญา จำนวนรวมแปดรายการ ตกลงที่จะโอนสิทธิของบริษัทฯ (seller's rights) ในลูกหนี้การค้าทุกราย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้ซื้อ โดย บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อช่วยในการเก็บหนี้ที่ถึงกำหนดจากลูกหนี้การค้า รวมทั้งนำฝากเงินที่ได้มาทั้งหมดเข้าบัญชีเงินฝาก เพื่อจัดเก็บ (Collection Account) ที่เปิดขึ้นในประเทศสหราชอาณาจักร
        2. ในการซื้อลูกหนี้การค้าดังกล่าว ผู้ซื้อจะได้รับส่วนลดตามข้อตกลง ระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อ เช่น บริษัทฯ ตกลงเสนอขายลูกหนี้การค้าให้กับผู้ซื้อเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐที่ 3.33 เหรียญสหรัฐ อย่างน้อย หกวันก่อนวันซื้อขาย ผู้ซื้อจะคำนวณราคาซื้อที่ได้รับส่วนลดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่มีการคำนวณ และ ส่งกลับไปให้ บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ หากอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่คำนวณ คือ 1 เหรียญสหรัฐ = 30 บาท ลูกหนี้การค้าทั้งหมดจะมีมูลค่า อยู่ที่ 3.33 เหรียญสหรัฐ (100 บาท) โดยผู้ซื้อจะแจ้งบริษัทฯ ว่า ราคาซื้อ คือ 3 เหรียญสหรัฐ (90 บาท) และส่วนลดลูกหนี้การค้าคือ 0.33 เหรียญสหรัฐ (10 บาท) เมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้ว ผู้ซื้อจะชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทในวันที่ทำการซื้อ (90 บาท) หลังจากนั้น บริษัทฯ จะทำการโอนสิทธิของบริษัทฯ ในลูกหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ ลูกหนี้การค้า จะชำระหนี้การค้าให้กับบริษัทฯ และ บริษัทฯ จะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ซื้อ ณ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสหราชอาณาจักร หากอัตราแลกเปลี่ยนในวัน ชำระหนี้สูงกว่า 33 บาท เป็นผลให้ผู้ซื้อได้รับเงินเหรียญสหรัฐน้อยกว่า 0.33 เหรียญสหรัฐ บริษัทฯ จะต้องชดเชยส่วนต่างดังกล่าวให้ กับผู้ซื้อด้วย
        3. บริษัทฯ หารือว่า เมื่อบริษัทฯ จ่ายส่วนลดจากการจำหน่ายลูกหนี้การ ค้าให้กับสถาบันการเงินในประเทศสหราชอาณาจักร บริษัทฯ จะต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย        เนื่องจากการจำหน่ายลูกหนี้การค้าให้กับสถาบันการเงินในประเทศสหราช อาณาจักรตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 303 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น กรณีที่สถาบันการเงินซื้อลูกหนี้การค้าโดยมีส่วนลด เช่น สถาบันการเงินจ่ายเงินซื้อที่ 90 บาท และได้รับชำระเงิน 100 บาท เมื่อลูกหนี้การ ค้าชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ นั้น ส่วนลดดังกล่าว ถือเป็นเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้ จากการให้กู้ยืมหรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ฉะนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายส่วนลดดังกล่าว ให้กับสถาบันการเงิน บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15 ของส่วนลดตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38192

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020