เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/8642
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย น. และภริยา ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี สำหรับปีภาษี 2556 และปีภาษี 2557 นาย น.ได้ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับปีภาษี 2556 และปีภาษี 2557 (ภ.ง.ด.94) และได้ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2556 (ภ.ง.ด.90) โดยนำเงินได้พึงประเมินจากการให้เช่าทรัพย์สินของภริยา มารวมคำนวณและเสียภาษีในนามของนาย น. จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2556 (ภ.ง.ด.90) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับปีภาษี 2557 (ภ.ง.ด.94) จากวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเป็นแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากกันตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย           1. กรณีที่นาย น.และภริยาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 และแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2556 โดยนำเงินได้ของภริยามารวมคำนวณภาษี จึงอนุมัติให้นาย น.และภริยา เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2556 (ภ.ง.ด.90) จากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเป็นแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนได้ตามที่ร้องขอ
          2. กรณีที่นาย น.และภริยาได้ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) สำหรับปีภาษี 2557 โดยนำเงินได้พึงประเมินจากการให้เช่าทรัพย์สินของภริยามารวมคำนวณและเสียภาษีในนามของท่าน กรณีดังกล่าวหากนาย น.และภริยายังมิได้ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) สำหรับปีภาษี 2557 และประสงค์จะแยกยื่นรายการ ภ.ง.ด.94และไม่รวมคำนวณภาษี นาย น.และภริยา ไม่ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันตามแบบ ภ.ง.ด.94 เป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 แต่อย่างใด เนื่องจากมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ใช้บังคับสำหรับกรณีสามีภริยามีหน้าที่ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตอนสิ้นปีตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้น
เลขตู้: 77/39400

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020