เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./8435
วันที่: 12 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้ารถยนต์ให้ลูกค้าทดลองใช้งานก่อนซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ หารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้ารถยนต์ให้ลูกค้าทดลองใช้งานก่อนซื้อ สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้
          1.บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ โดยรถยนต์ที่บริษัทฯ ทำการผลิตนั้น มีทั้งรถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และรถยนต์กระบะ
          2.ในการผลิตรถยนต์จำหน่ายดังกล่าว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำรถยนต์ที่เป็นสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตไปให้ผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทำการทดลองใช้งานเป็นการชั่วคราว เพื่อทดลองคุณภาพในการประกอบหรือการผลิตของบริษัทฯ และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานจริงในด้านต่าง ๆ เช่น อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราการเร่ง ความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นต้น
          3.ในการนำรถยนต์ไปให้ผู้แทนจำหน่ายทดลองใช้งานดังกล่าว จะมีการทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาในการทดลองใช้ไว้แน่นอน โดยตลอดเวลาดังกล่าวผู้แทนจำหน่ายสามารถนำรถยนต์ให้ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อรถยนต์ทำการทดลองขับได้ และต้องจัดทำสมุดรายงานการใช้ (Control Book) ระบุรายละเอียดของลูกค้าที่ทดลองขับทุกครั้ง
          4.บริษัทฯ บันทึกบัญชีรถยนต์ดังกล่าวเป็นสินค้ารอการขาย (Inventory) โดยในเอกสารประกอบการจดทะเบียนได้ระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นรถยนต์เพื่อใช้ในการทดลองใช้ และเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้แล้ว บริษัทฯ จะขายรถยนต์ดังกล่าว ในลักษณะของรถยนต์สาธิต (Demonstration Car) ต่อไป บริษัทฯ หารือว่า การที่บริษัทฯ ส่งมอบรถยนต์ที่ผลิตให้ผู้แทนจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้ดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องนำมูลค่าของค่าตอบแทนที่พึงได้รับจากการมอบสินค้าให้ผู้ซื้อทดลองใช้งานก่อนซื้อมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัทฯ นำรถยนต์ที่ผลิตเพื่อขายให้ผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ทดลองใช้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นการมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้งานก่อนซื้อ บริษัทฯ ไม่ต้องนำมูลค่าของค่าตอบแทนที่พึงได้รับมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (11) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)ฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 77/39390

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020