เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5859
วันที่: 19 สิงหาคม 2557
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการพยาบาล และการจัดทำรายงานภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท จ.จำกัด ประกอบกิจการให้บริการทางการแพทย์ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างแพทย์กับโรงพยาบาล ย. บริษัท จ. ไม่มีใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาล และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ขอทราบว่า
          1. บริษัท จ. ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานพยาบาล จะถือว่า เป็นการให้บริการการประกอบโรคศิลปะและหรือให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลอันได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่
          2. บริษัท จ. ได้จัดทำรายงานภาษีซื้อ โดยระบุว่า งวด 11/55 (วันที่จาก 01/11/55 ถึง 30/11/55)โดยในรายงานภาษีซื้อไม่มีคำว่า "เดือน" และคำว่า "พฤศจิกายน"รายงานดังกล่าวถือเป็นรายงานที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย           1. บริษัท จ. ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท โรงพยาบาล ย. ดังนั้น กรณีบริษัท จ. ประกอบกิจการให้บริการทางการแพทย์ศูนย์ผู้มีบุตรยากโดยบริษัท จ. ไม่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541การให้บริการทางการแพทย์ศูนย์ผู้มีบุตรยากของบริษัท จ. ไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการการประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ญ) และมาตรา 81(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. การจัดทำรายงานภาษีซื้อโดยระบุว่า งวด 11/55 (วันที่จาก 01/11/55 ถึง 30/11 /55) โดยในรายงานภาษีซื้อมีรายการและข้อความวัน เดือนภาษี ปี ครบถ้วนจึงเป็นรายงานภาษีซื้อตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษี และเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ ตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542
เลขตู้: 77/39215

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020