เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5963
วันที่: 21 สิงหาคม 2557
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีสัญญาวงเงินสินเชื่อ
ข้อกฎหมาย: อากรแสตมป์ กรณีสัญญาวงเงินสินเชื่อ
ข้อหารือ           1.1.ธนาคารฯ จัดทำสัญญาวงเงินสินเชื่อฉบับใหม่ โดยรวมสัญญากู้เงินและสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไว้ในสัญญาฉบับเดียวกัน
          1.2.ธนาคารฯ หารือ ดังนี้
               2.1 สัญญาวงเงินสินเชื่อของธนาคารฯ หากคำนวณแล้ว ต้องเสียค่าอากรเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท ใช่หรือไม่
               2.2 การให้วงเงินสินเชื่อของธนาคารฯ ในกรณีดังต่อไปนี้ ธนาคารฯ ต้องเสียค่าอากรเป็นจำนวนเท่าใด
               (1) วงเงินกู้ยืมเงิน เป็นจำนวน 15,000,000 บาท วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ในจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท รวมวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 23,000,000 บาท
               (2) วงเงินกู้ยืมเงิน เป็นจำนวน 40,000,000 บาท วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ในจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท รวมวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 65,000,000 บาท
แนววินิจฉัย           เนื่องจากสัญญากู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร เข้าลักษณะแห่งตราสารเดียวกัน ตามลักษณะแห่งตราสาร 5. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ดังนั้น กรณีที่ธนาคารฯ ทำสัญญากู้ยืมเงินและเบิกเงินเกินบัญชี ไว้ในสัญญาฉบับเดียวกัน และให้กับผู้กู้รายเดียวกัน จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการทำตราสารหลายลักษณะบนกระดาษแผ่นเดียวกัน หรือเป็นฉบับเดียวกัน เช่น เช่าและกู้ยืมเงินรวมกันไว้ หรือทำตราสารลักษณะเดียวกันหลายเรื่องบนกระดาษแผ่นเดียวกัน หรือเป็นฉบับเดียวกัน เช่น ขายของสิ่งหนึ่งให้แก่คนหนึ่งและขายอีกสิ่งหนึ่งให้แก่อีกคนหนึ่งซึ่งตามสภาพควรจะแยกกัน ตามมาตรา 108 แห่งประมวลรัษฎากร ธนาคารฯ ผู้ให้กู้จึงต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับลักษณะแห่งตราสาร 5. กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
เลขตู้: 77/39221

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020