เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5746
วันที่: 15 สิงหาคม 2557
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           กรณีสมาชิกรัฐสภาได้สิ้นสุดสมาชิกภาพ และมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นรายเดือนตามมาตรา 5(1) แห่งพระราชบัญญัติฯ ประกอบกับข้อ 27 และข้อ 30 ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 เงินทุนเลี้ยงชีพดังกล่าวถือเป็นเงินได้ประเภทใด และต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่สมาชิกรัฐสภาได้รับเนื่องจากการเป็นสมาชิกรัฐสภา เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงานนั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราวก็ตาม ดังนั้น เงินทุนเลี้ยงชีพที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 จึงเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้ย่อมมีหน้าที่ต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย โดยให้คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 77/39211

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020