เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6808
วันที่: 6 สิงหาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        สภาฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอทราบว่า สภาฯ มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล หรือไม่
แนววินิจฉัย        สภาฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด
เลขตู้: 75/38236

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020