เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7061
วันที่: 15 สิงหาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้บริษัทในเครือกู้ยืม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ        บริษัทฯ หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ บริษัทในเครือกู้ยืม โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ในการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการทำธุรกรรมทางการเงินจาก ธนาคาร โดยบริษัทฯ กู้เงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการในอัตรา MLR - 1 ซึ่งเทียบเท่าได้กับอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 5.5 ต่อปี หากบริษัทฯ ให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงินต่อ จะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินมาจากธนาคาร คือ ร้อยละ 6 ต่อปี บริษัทฯ ขอหารือว่า บริษัทฯ สามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย        กรณีการให้บริษัทในเครือกู้ยืมเงิน บริษัทฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าใดก็ได้ แต่ การให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จะประเมินดอกเบี้ยตามราคาตลาดในวันที่ให้กู้ยืมเงิน และนำไปถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดี กรณีที่บริษัทฯ นำเงินที่กู้ยืมมาจากผู้อื่นไปให้กู้ยืมต่อนั้น อัตราดอกเบี้ยที่ควรได้รับ อาจเทียบเคียงได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในวันที่ได้ให้กู้ยืมเงินที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
เลขตู้: 75/38251

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020