เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./7052
วันที่: 6 สิงหาคม 2556
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการของสถานพยาบาล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ญ) มาตรา 81(1)(ฌ) และมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการประกอบกิจการ สถานพยาบาล สรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้
ข้อหารือ           1. บริษัทฯ มีสถานประกอบการตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการให้บริการ ล้างไตให้กับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย
          2. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการทางการแพทย์กับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง โดยให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไตเทียมให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว โดยมีข้อตกลงดังนี้
               2.1 บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไต พยาบาลไตเทียม ผู้ช่วยพยาบาลไตเทียม ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทคนิคต่าง ๆ มาเป็นผู้ดำเนินการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล
               2.2 บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งเครื่องไตเทียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
               2.3 สถานที่ติดตั้งไตเทียมอยู่ภายในบริเวณของโรงพยาบาล
               2.4 บริษัทฯ ได้เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญา โดยยื่นใบแจ้งหนี้พร้อมสรุปรายละเอียดผู้ป่วยที่ใช้บริการและยอดจำนวนเงินค่าบริการในแต่ละงวดให้โรงพยาบาล และโรงพยาบาลจะชำระเงินค่าบริการแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ตกลงกันในสัญญาให้แก่บริษัทฯ ตามใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและออกใบเสร็จให้แก่ผู้ป่วยทั้งจำนวน ขอหารือดังนี้
          1. กรณีบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาล (ซึ่งตั้งอยู่นอกสถานประกอบการของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลในหรือนอกสถานประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
          2. กรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แต่บริษัทฯ จัดให้เป็นผู้ดำเนินการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคไต ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์โรคไตหรือกุมารเวชศาสตร์ หรือพยาบาล หรือผดุงครรภ์ ที่ผ่านการอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาล (ซึ่งตั้งอยู่นอกสถานประกอบการของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลในหรือนอกสถานประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ หรือจะถือเป็นการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย           1. กรณีบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 การให้บริการฟอกเลือดของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในหรือนอกสถานประกอบการของบริษัทฯ
          2. กรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 การให้บริการฟอกเลือดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะจัดให้มีผู้ดำเนินการซึ่งได้รับวุฒิบัตรจากแพทยสภาหรือไม่ ไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล และไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการประกอบโรคศิลปะ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ญ) และมาตรา 81(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เป็นการให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 76/38724

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020