เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการรับจ้างทำของ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1934 วันที่ : 13 มีนาคม 2543
12.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1963 วันที่ : 14 มีนาคม 2543
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2154วันที่ : 20 มีนาคม 2543
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีไม่ถือเป็นค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยพนักงาน
         รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2156วันที่ : 20 มีนาคม 2543
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2459วันที่ : 28 มีนาคม 2543
16.
เรื่อง : ขออนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2499วันที่ : 29 มีนาคม 2543
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเชิญศิลปินต่างประเทศเข้ามาประชาสัมพันธ์
         อัลบั้มเพลงชุดใหม่ในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2500 วันที่ : 29 มีนาคม 2543
18.
เรื่อง : การยกเว้นภาษีอากร กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2501วันที่ : 29 มีนาคม 2543
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าฝึกอบรมออกไปให้สถานศึกษาในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2535วันที่ : 30 มีนาคม 2543
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอเปลี่ยนเกณฑ์การคำนวณรายได้จากเกณฑ์สิทธิเป็น
         เกณฑ์เงินสด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/30263วันที่ : 7 มีนาคม 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020