เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีส่งเงินค่าบริการไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/30283วันที่ : 8 มีนาคม 2543
22.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/30307วันที่ : 8 มีนาคม 2543
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีส่งออกใบยาสูบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.1953วันที่ : 14 มีนาคม 2543
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการจากเงินกู้ตามโครงการมาตรการ
         เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.1964วันที่ : 14 มีนาคม 2543
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.2456วันที่ : 28 มีนาคม 2543
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.30260วันที่ : 7 มีนาคม 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020