เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จากการให้บริการวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16553วันที่ : 1 ธันวาคม 2541
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16714วันที่ : 4 ธันวาคม 2541
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับเงินเดือนย้อนหลัง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16721วันที่ : 4 ธันวาคม 2541
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16809วันที่ : 9 ธันวาคม 2541
15.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ รายได้จากการให้กู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/16976วันที่ : 16 ธันวาคม 2541
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประนอมหนี้โดยการลดหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17056วันที่ : 17 ธันวาคม 2541
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับกิจการที่ได้รับการ
         ส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17059วันที่ : 17 ธันวาคม 2541
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17062วันที่ : 17 ธันวาคม 2541
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมให้บริการขนส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17066วันที่ : 17 ธันวาคม 2541
20.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สมรสยกให้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17422วันที่ : 25 ธันวาคม 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020