เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
21.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17424วันที่ : 25 ธันวาคม 2541
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอให้ถอนการอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17426วันที่ : 25 ธันวาคม 2541
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17427วันที่ : 25 ธันวาคม 2541
24.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวณสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/17583วันที่ : 30 ธันวาคม 2541
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/2110วันที่ : 14 ธันวาคม 2541
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/2167วันที่ : 25 ธันวาคม 2541
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.2108วันที่ : 14 ธันวาคม 2541
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่านายหน้าให้กับ
         บริษัทในประเทศญี่ปุ่น
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.2168วันที่ : 25 ธันวาคม 2541
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำส่งภาษีขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.16979 วันที่ : 16 ธันวาคม 2541
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำรองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.17058วันที่ : 17 ธันวาคม 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020