เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
31.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.17060 วันที่ : 17 ธันวาคม 2541
32.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดอกเบี้ยจากการผิดนัด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.17063 วันที่ : 17 ธันวาคม 2541
33.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.17149วันที่ : 21 ธันวาคม 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020