เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3075วันที่ : 20 เมษายน 2543
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3081วันที่ : 20 เมษายน 2543
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณียื่นแบบแสดงรายการผิดแบบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3083วันที่ : 20 เมษายน 2543
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการแบ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3085วันที่ : 20 เมษายน 2543
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกองทุนรวมจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3300วันที่ : 28 เมษายน 2543
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.2673วันที่ : 3 เมษายน 2543
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.2674วันที่ : 3 เมษายน 2543
28.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอแก้ไขชื่อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในแบบแสดงรายการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3014วันที่ : 19 เมษายน 2543
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.2710วันที่ : 4 เมษายน 2543
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีจากการส่งออกน้ำตาลทราย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.2882วันที่ : 11 เมษายน 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020