เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการ
         ขายฝาก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2827วันที่ : 10 เมษายน 2543
12.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมขายบ้านและที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2827วันที่ : 10 เมษายน 2543
13.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2849วันที่ : 10 เมษายน 2543
14.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการคำนวณเงินเพิ่มอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2876วันที่ : 11 เมษายน 2543
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการส่งออกเครื่องประดับและการ
         รับจ้างทำเครื่องประดับ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2877 วันที่ : 11 เมษายน 2543
16.
เรื่อง : การใช้สิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และกำไรจากการ
         ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2878วันที่ : 11 เมษายน 2543
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากทุนอุดหนุนการวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2880วันที่ : 11 เมษายน 2543
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายใด ๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2883วันที่ : 11 เมษายน 2543
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณียื่นแบบแสดงรายการผิดแบบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2946วันที่ : 18 เมษายน 2543
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติใช้ใบกำกับภาษีที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรพิมพ์เกิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3013 วันที่ : 19 เมษายน 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020