เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการถูกเพิกถอนการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/1812วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2543
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณียกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญารับเหมาตกแต่งภายใน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/พ.1776 วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2543
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าตอบแทนที่จ่ายในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/1735วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2536
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจัดทำใบกำกับภาษีมีรายการมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/พ.1647วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2543
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการพร้อมขนส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/พ.1664 วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2543
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/พ.1693 วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2543
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกลุ่มแม่บ้านสตรีรับทอผ้าห่มไหมพรมกันหนาว
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/พ.1761วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2543
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเงินมัดจำ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.12)/467วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2543
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณต้นทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.15)/1815วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2543
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าและการให้บริการกับสถานเอกอัครราชทูต
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.6757 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020