เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าใช้คืนราคาสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อ
         และค่าขาดประโยชน์ตามคำพิพากษาของศาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05364วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05368วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีระบุที่อยู่ไม่ตรงกับที่ได้จดทะเบียนไว้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05369วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการขนส่งทางเรือ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05399วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเมื่อสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05533วันที่ : 11 มิถุนายน 2542
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อของกิจการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05640วันที่ : 14 มิถุนายน 2542
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินภายในประเทศระบบใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.06061วันที่ : 24 มิถุนายน 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020