เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการให้กู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05502วันที่ : 11 มิถุนายน 2542
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณรายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05531วันที่ : 11 มิถุนายน 2542
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71 (1)
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05537วันที่ : 11 มิถุนายน 2542
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05538วันที่ : 11 มิถุนายน 2542
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินมัดจำสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06022วันที่ : 23 มิถุนายน 2542
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายทรัพย์สินของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
         กรณีการรับจ้างผสมเคมีภัณฑ์แล้วส่งออกไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05186วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อจากการใช้พื้นที่อาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05187วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05191วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการ
         โทรศัพท์เคลื่อนที่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05192วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอัตราภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05227วันที่ : 3 มิถุนายน 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020