เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นประมาณการกำไรสุทธิภายในกำหนดเวลา แต่ทำ
         เครื่องหมายใน แบบผิดพลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09681วันที่ : 15 กันยายน 2542
12.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09837วันที่ : 17 กันยายน 2542
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโรงพยาบาลจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
         แพทย์ประจำ โรงพยาบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09841วันที่ : 19 กันยายน 2542
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีการค้า กรณีการออกหมายเรียกและแจ้งการประเมินภาษีบุคคล
         ภายหลังที่ศาลมี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและมีคำสั่งเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10032วันที่ : 23 กันยายน 2542
15.
เรื่อง : การเร่งรัดภาษีอากร กรณีอายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ค้างภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10047วันที่ : 24 กันยายน 2542
16.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10048วันที่ : 24 กันยายน 2542
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีให้ใช้สิทธิเช่าทำเหมืองแร่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10226วันที่ : 30 กันยายน 2542
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินมัดจำป้ายทะเบียนรถยนต์ (ป้ายแดง)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.09141วันที่ : 2 กันยายน 2542
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.09142วันที่ : 2 กันยายน 2542
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่จอดรถ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.09286วันที่ : 7 กันยายน 2542

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020