เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเกี่ยวกับการรับฝากข้าวสารในคลังสินค้าและให้
         บริการจัดหา คนงานขนข้าวสาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.09559วันที่ : 14 กันยายน 2542
22.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.09657วันที่ : 14 กันยายน 2542
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่านายหน้าที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.09658วันที่ : 14 กันยายน 2542
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีเมื่อทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงที่อยู่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.09659วันที่ : 14 กันยายน 2542
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีสำหรับการจำหน่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.10050วันที่ : 24 กันยายน 2542
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.10112วันที่ : 28 กันยายน 2542
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ Nor-Spice Granulated Garlic
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.10245วันที่ : 30 กันยายน 2542

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020