เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
41.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกรรมการบริษัทกู้เงินธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3461วันที่ : 28 เมษายน 2549
42.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอาคารโรงแรมเก่าพร้อมที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3462วันที่ : 28 เมษายน 2549
43.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3805 วันที่ : 3 เมษายน 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020