เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3182วันที่ : 18 เมษายน 2549
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีคณะบุคคลยื่นแบบแสดงรายการผิดหน่วยภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3183 วันที่ : 18 เมษายน 2549
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3184วันที่ : 18 เมษายน 2549
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลการคำนวณกำไรขาดทุนของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3195วันที่ : 18 เมษายน 2549
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3197วันที่ : 18 เมษายน 2549
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขอเกษียณอายุก่อนกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3239วันที่ : 20 เมษายน 2549
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีได้รับผลต่างจากการซื้อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3278วันที่ : 21 เมษายน 2549
28.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3280วันที่ : 21 เมษายน 2549
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./3281 วันที่ : 21 เมษายน 2549
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายสินค้าประเภทนมสดพลาสเจอร์ไรส์ผสมฟลูออไรด์ และนม ยู เอส ที ผสมฟลูออไรด์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./3284วันที่ : 21 เมษายน 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020