เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าซื้อรถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2962วันที่ : 10 เมษายน 2549
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3025 วันที่ : 10 เมษายน 2549
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณียกเลิกการสละสิทธิดอกเบี้ยจากการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3026วันที่ : 11 เมษายน 2549
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3027วันที่ : 11 เมษายน 2549
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3029วันที่ : 11 เมษายน 2549
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานได้รับรางวัล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3072วันที่ : 12 เมษายน 2549
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายหนังสือหรือโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3075วันที่ : 12 เมษายน 2549
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าสิทธิไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3140วันที่ : 17 เมษายน 2549
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่เลิกใช้แล้ว
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3141 วันที่ : 17 เมษายน 2549
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/459วันที่ : 18 เมษายน 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020