เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกิจการทั้งหมด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3285วันที่ : 21 เมษายน 2549
32.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้า และวัตถุดิบรวมกันที่สำนักงานใหญ่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./3309 วันที่ : 24 เมษายน 2549
33.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3311วันที่ : 24 เมษายน 2549
34.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายวัตถุดิบที่หมดความจำเป็น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3314วันที่ : 24 เมษายน 2549
35.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้เงินประกันล่วงหน้าเป็นรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3350วันที่ : 25 เมษายน 2549
36.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทจดทะเบียน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3391วันที่ : 26 เมษายน 2549
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายจ่ายการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3393วันที่ : 26 เมษายน 2549
38.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาห้องชุด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3395วันที่ : 26 เมษายน 2549
39.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3444 วันที่ : 27 เมษายน 2549
40.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกรรมการบริษัทกู้เงินธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3461วันที่ : 28 เมษายน 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020