เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2:: 3
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./292 วันที่ : 11 มกราคม 2550
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอรับสิทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
เลขที่หนังสือ : กค 0706/390 วันที่ : 16 มกราคม 2550
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลงรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการ ขอเครดิตภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/472วันที่ : 17 มกราคม 2550
14.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

เลขที่หนังสือ : กค 0706/515 วันที่ : 18 มกราคม 2550
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/516วันที่ : 18 มกราคม 2550
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/517 วันที่ : 18 มกราคม 2550
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการปรับโครงสร้างกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/683 วันที่ : 24 มกราคม 2550
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/684 วันที่ : 24 มกราคม 2550
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการของสถาบันการศึกษานานาชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/748วันที่ : 25 มกราคม 2550
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการด้านความร่วมมือระหว่างสายการบิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/818วันที่ : 29 มกราคม 2550

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020