เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกนักขายทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8159 วันที่ : 17 สิงหาคม 2550
22.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขออนุมัตินำแสตมป์ที่ปิดทับลงบนตราสารไปหักกลบกับอากรที่ต้องชำระเป็นตัวเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8162 วันที่ : 17 สิงหาคม 2550
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้ลูกค้ายืมใช้สินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8210 วันที่ : 21 สิงหาคม 2550
24.

เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายเครื่องแบบและสร้างบ้านพักให้นักงานเป็นสวัสดิการ

เลขที่หนังสือ : กค 0706/8484 วันที่ : 22 สิงหาคม 2550
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแยกรายจ่ายของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8569 วันที่ : 23 สิงหาคม 2550
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและอากรแสตมป์ กรณีโอนที่ดินกลับคืนกองมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8570 วันที่ : 23 สิงหาคม 2550
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8574 วันที่ : 23 สิงหาคม 2550
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินได้จากค่าใช้วงจรและท่อร้อยสาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8575 วันที่ : 23 สิงหาคม 2550
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8576 วันที่ : 23 สิงหาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020