เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อตอบแทนการให้บริการทางวิศวกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7617 วันที่ : 1 สิงหาคม 2550
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7631 วันที่ : 1 สิงหาคม 2550
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7633 วันที่ : 1 สิงหาคม 2550
14.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโฆษณาสินค้า

เลขที่หนังสือ : กค 0706/7703 วันที่ : 3 สิงหาคม 2550
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนเงินภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7751 วันที่ : 6 สิงหาคม 2550
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีให้บริการจัดหารถยนต์พร้อมคนขับ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7752 วันที่ : 6 สิงหาคม 2550
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8098 วันที่ : 16 สิงหาคม 2550
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างให้บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8100 วันที่ : 16 สิงหาคม 2550
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยพันธบัตรและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8149 วันที่ : 17 สิงหาคม 2550
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเบี้ยประกันวินาศภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8150 วันที่ : 17 สิงหาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020