เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11436 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2550
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกำไรจากการขายหุ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11438 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2550
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./11500 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2550
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีส่งออกสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./11501 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2550
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./11503 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2550
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินค่าเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11508 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2550
27.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11504 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2550
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11577 วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2550
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายผลขาดทุนจากเงินลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11580 วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2550
30.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าเรียนภาษาอังกฤษ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11582 วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020