เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11771 วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2550
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินซื้อแบบพิมพ์ของแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการผลิต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11772 วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2550
33.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอาคารพร้อมตกแต่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11773 วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2550
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการและพนักงาน และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าขนส่งสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11798 วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2550
35.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีสมาชิกจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11803 วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2550
36.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีซื้อจากการซื้อเครื่องปักจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ.11805 วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2550
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11843 วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2550
38.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการจ่ายค่าสิทธิในการซื้อทรัพย์สิน และการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./11898 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2550
39.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเช่ารถยนต์นั่งแบบลิสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11899 วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020