เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11102 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2550
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเก็บรักษาวัตถุดิบของบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11157 วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2550
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้าตัวอย่าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11160 วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2550
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดให้บริการดำเนินการสอบแข่งขัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./11188 วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2550
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินได้จากค่าบริการรายเดือน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11192 วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2550
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการหักลดหย่อนเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11240 วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2550
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าสิทธิไปประเทศสหรัฐอเมริกา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11272 วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2550
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11293 วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2550
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำเงินปันผลมารวมคำนวณเป็นรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11294 วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2550
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460)พ.ศ. 2549
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11410 วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020