เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 :: 2
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2396 วันที่ : 16 พฤษภาคม 2551
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2420 วันที่ : 16 พฤษภาคม 2551
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2472 วันที่ : 20 พฤษภาคม 2551
14.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้และรายจ่ายเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง

เลขที่หนังสือ : กค 0702/2473 วันที่ : 20 พฤษภาคม 2551
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่สมาคมได้รับ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2495 วันที่ : 20 พฤษภาคม 2551
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จากการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2549 วันที่ : 21 พฤษภาคม 2551

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020