เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินผลประโยชน์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3837 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2551
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3839 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2551
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3889 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2551
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินสะสมและดอกเบี้ยพร้อมเงินสมทบให้แก่พนักงานที่ลาออกและเสียชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3910 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2551
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3911 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2551
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งสินค้าและการให้บริการด้านโลจิสติกส์อื่นๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3919 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2551
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3945 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2551
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยรับของเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ชำระไม่ครบถ้วน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3964 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2551
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4070 วันที่ : 15 กรกฎาคม 2551
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4071 วันที่ : 15 กรกฎาคม 2551

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020