เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินได้จากการให้บริการของนิติบุคคลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4103 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2551
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างอาคารในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4136 วันที่ : 21 กรกฎาคม 2551
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการด้านการท่องเที่ยวภายนอกราชอาณาจักรแก่ผู้รับบริการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4252 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2551
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการ โอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4259 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2551
25.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค0702/4261 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2551
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีและใบลดหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4297 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2551
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการนำเงินปันผลที่ได้รับมารวมคำนวณเสียภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4298 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2551
28.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีได้รับเงินช่วยเหลือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4315 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2551
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อซื้อสินค้าในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4325 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2551
30.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินจากการแข่งขัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4326 วันที่ : 24 กรกฎาคม 2551

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020