เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2107
วันที่: 12 มีนาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา -
ข้อหารือ          นาย จ. ได้หารือ สภ. ความว่า นาย จ. ปัจจุบันมีอายุ 54 ปี ได้รักษาอาการของโรคขาดเลือดและได้รับการผ่าตัด ขาข้างขวาตั้งแต่ ปี 2542 แต่ได้ดำเนินการขอบัตรประจำตัวคนพิการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 และหารือว่านาย จ. จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้พิการจำนวน 190,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 197) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มี บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีนาย จ. เป็นคนพิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ได้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 นาย จ. จึงเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หาก นาย จ. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย และมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เฉพาะเงินได้ที่ได้รับส่วนที่ ไม่เกิน 190,000 บาท ในปีภาษีนั้น
เลขตู้: 75/38069

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020